La búsqueda del término anschmieren ha obtenido 3 resultados
Ir a
DEAlemánESEspañol
anschmieren(v)[hereinlegen]
 • angeschmiert
 • schmierst an
 • schmieren an
 • schmiertest an
 • schmierten an
 • schmier(e) an
engañar(v)[hereinlegen]
 • engañado
 • engañas
 • engañan
 • hubiste engañado
 • hubieron engañado
anschmieren(v)[dreckig]
 • angeschmiert
 • schmierst an
 • schmieren an
 • schmiertest an
 • schmierten an
 • schmier(e) an
pintarrajear(v)[dreckig]
 • pintarrajeado
 • pintarrajeas
 • pintarrajean
 • hubiste pintarrajeado
 • hubieron pintarrajeado
anschmieren(v)[schlecht]
 • angeschmiert
 • schmierst an
 • schmieren an
 • schmiertest an
 • schmierten an
 • schmier(e) an
pintarrajear(v)[schlecht]
 • pintarrajeado
 • pintarrajeas
 • pintarrajean
 • hubiste pintarrajeado
 • hubieron pintarrajeado

'Traducciones del Alemán al Español

DESinónimos de anschmierenESTraducciones
malen[einschmieren]pintar
streichen[einschmieren]alisar
anstreichen[einschmieren]laquear
anschreiben[ankreiden]fiar
narren[anführen]ilusionar
täuschen[anführen]engañar
einreden[anführen]meter la trola de(informal)
foppen[anführen]burlar
aufbinden[anführen]desamarrar
zeichnen[anpinseln]suscribir
beschreiben[dreckig machen]describir
verstreichen[dreckig machen]tapar
verunreinigen[dreckig machen]impurificar
schmieren[dreckig machen]mojar
verschmutzen[dreckig machen]ensuciar
bestreichen[dreckig machen]esparcir
beschmutzen[dreckig machen]ensuciar
beflecken[dreckig machen]manchar
bespritzen[dreckig machen]rociar
besudeln[dreckig machen]macular