La búsqueda del término señal ha obtenido 16 resultados
ES Español EN Inglés
señal {f} mark
señal (n) [respeto] {f} mark (n) [respeto]
señal (n) [símbolo] {f} mark (n) [símbolo]
señal {f} token
señal (n) [indicio] {f} token (n) [indicio]
ES Español EN Inglés
señal (n) [escritura] {f} check (n) [escritura]
señal (n v) [action or event that is a signal to do something] {f} cue (n v) [action or event that is a signal to do something]
señal {f} signal
señal (n) [advertencia] {f} signal (n) [advertencia]
señal (n) [comunicación] {f} signal (n) [comunicación]
señal (n) [vías férreas] {f} signal (n) [vías férreas]
señal (n) [mano] {f} wave (n) [mano]
señal (n) [escritura] {f} check mark (n) [escritura]
señal (n) [comunicación] {f} sign (n) [comunicación]
señal (n) [respeto] {f} sign (n) [respeto]
señal {f} sign
ES Sinónimos de señal EN Traducciones
alarma [aviso] f sự báo động (n v)
cicatriz [marca] f vết sẹo (n v)
muestra [indicio] f tín hiệu (n v)
sospecha [indicio] f sự nghi ngờ (n)
tilde [signo] f dấu ngã (n)
signo [símbolo] m tín hiệu (n v)
marca [boya] f thương hiệu
boya [baliza] f phao
sello [contramarca] m triện (n v)
mancha [borrón] f nốt ruồi (n)
lámpara [borrón] f đèn pin (n v)
herida [escara] f vết thương (n v)
carácter [impresión] m chư
característica [impresión] f đặc tính
rasgo [impresión] m đặc tính
orden [toque] m mệnh lệnh (n v)
divisa [insignia] f tiền tệ
imagen [figura] f hình ảnh
vista [figura] f thị giác (n v)
cromo [figura] m crom